Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:      
Minimální požadovaná struktura rozpočtu        
Příspěvková organizace  název Mateřská škola Karla Čapka, Teplice  
             
      sídlo       
             
      skutečnost schválený předpokládaná návrh
      dosažená rozpočet skutečnost rozpočtu
      v předcházejícím stávajícího stávajícího na následující
      ukončeném roku roku rozpočtový
BĚŽNÝ ROZPOČET   roce 2016 2017 2017 rok 2018
vlastní výnosy a tržby   432022 450000 450000 450000
příspěvek zřizovatele na provoz  590000 590000 590000 590000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov  42000 42000 42000 42504
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:        
v tom jmenovitě:           
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)        
             
dotace z jiných veřejných rozpočtů 2373119 2642783 2642783 2642783
(pouze dotace schválené)          
čerpání fondů          
rezervního fondu   24000      
fondu odměn          
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)        
V Ý N O S Y             C E L K E M 3461141 3724783 3724783 3725287
provozní náklady celkem 1087982 1082000 1082000 1082504
z toho: voda   34626 49000 49000 49000
  teplo   0 0 0 0
  plyn   225630 230000 230000 230000
  el.energie   52448 70000 70000 70000
  PHM   720 1000 1000 1000
             
osobní náklady celkem 2373119 2642783 2642783 2642783
z toho: limit prostředků na platy 1694503 1923644 1923644 1923644
             
odpisy dlouhodobého majetku 42504 42504 42504 42504
             
N Á K L A D Y         C E L K E M  3461101 3724783 3724783 3725287
Výsledek hospodaření 40 0 0 0
odvod do rozpočtu města        
             
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele        
v tom jmenovitě:           
(uvádí se požadavky na nový rozpočet - Y)        
             
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů         
             
Stavy k fondů k 31. 12.:
  rezervní fond   162832,96 N 150000 N
  fond investic   140128 N 140000 N
  fond odměn   536 N 536 N
  fond kulturních a soc. potřeb 17123 N 12000 N
N - nevyplňuje se          
             
             
             
             
             
Návrh rozpočtu sestavil:Soňa Klečková     Dne: 8.9.2017
             
Podpis ředitele organizace: Eva Zbíralová      
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:
Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu  
Příspěvková organizace  Mateřská škola Karla Čapka, Teplice název Mateřská škola Karla Čapka , Teplice  
    sídlo       
           
        střednědobý výhled rozpočtu
      návrh    
      rozpočtu    
      rozpočtový    
      rok rok rok
BĚŽNÝ ROZPOČET   2018 2019 2020
vlastní výnosy a tržby   450 000 450 000 450 000
příspěvek zřizovatele na provoz  632 504 632 504 632 504
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele: 0 0 0
v tom jmenovitě:         
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)      
           
dotace z jiných veřejných rozpočtů 2 642 783 2 642 783 2 642 783
(pouze dotace schválené)        
čerpání fondů        
rezervního fondu        
fondu odměn        
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)      
V Ý N O S Y             C E L K E M 3 725 287 3 725 287 3 725 287
provozní náklady celkem 1 082 504 1 082 504 1 082 504
z toho: voda   49 000 52 000 54 000
  teplo   0 0 0
  plyn   230 000 237 000 240 000
  el.energie   70 000 71 000 75 000
  PHM   1 000 1 000 1 000
           
osobní náklady celkem 2 642 783 2 642 783 2 642 783
z toho: limit prostředků na platy 1 923 644 1 923 644 1 923 644
           
odpisy dlouhodobého majetku 42 504 42 504 42 504
           
N Á K L A D Y         C E L K E M  3 725 287 3 725 287 3 725 287
Výsledek hospodaření 0 0 0
odvod do rozpočtu města        
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele      
v tom jmenovitě:         
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)      
           
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů       
           
           
           
           
Návrh sestavil: Soňa Klečková   Dne: 8.9.2017
           
Podpis ředitele organizace: Eva Zbíralová