Základní informace

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let. Výjimečně děti mladší, nebo naopak - v případě odkladu školní docházky - děti starší. Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Dodatečný zápis je možný, pokud to kapacita mateřské školy dovoluje. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií.

Naše mateřská škola má od 1.1.2006 stanovenu kapacitu 49 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd podle věku. V I. třídě je 24 dětí,  ve II. třídě 25 dětí. Vzhledem k prostorám naší mateřské školy je II. třída umístěna v přízemí, kde jsou větší prostory, vzdálenější WC a více externích podnětů z okolí třídy. Naproti tomu v I. patře, kde je menší, komornější prostředí, WC v sousedství třídy a větší klid a soukromí, je umístěna I. třída.

Organizace dne ve třídách

Režim dne v naší mateřské škole je uvolněný, variabilní a přizpůsobuje se v maximální možné míře dětem a jejich činnostem. Pevně stanovené jsou pouze časy stravování, aby mezi jednotlivými jídly byly dodrženy určené přestávky a také doba pobytu venku. Časy stravování jsou následující:

08.30 - 09.00   -   dopolední svačina

11.30 - 12.00   -   oběd

14.00 - 14.30   -   odpolední svačina

Pobyt venku trvá zpravidla dvě hodiny (kratší nebo úplně zrušený může být v případě nepříznivého počasí nebo rozptylových podmínek, naopak v letních měsících bývá delší a v případě příznivého počasí tráví děti venku většinu dne).

Během dne se prolínají hry, cvičení, programově řízená činnost, spontánní činnosti, pobyt venku a odpočinek, tak aby veškerá činnost probíhala v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.15 hodin. Děti se scházejí převážně mezi 06.00 a 8.00 hodinou. Rodiče je mohou přivést i v jinou dobu - s výjimkou doby pobytu venku - podle své potřeby, musí však tuto skutečnost nahlásit mateřské škole do 8 hodin ráno, příp. ji zapsat předchozí den do určeného sešitu, umístěného v šatně dětí.

Celoškolní aktivity mateřské školy

- divadelní představení, pořádaná v MŠ

- návštěvy dětských představení v domě kultury či v divadle

- předplavecký výcvik

- veselé pískání na flétničku (v případě zájmu)

- seznámení s angličtinou

- maškarní karneval

- výlety

- sportovní dopoledne

- dny s Policií ČR

- Olympiáda Klokánek